Leievilkår

RTS UTLEIE (RTSERVICE AS) – LEIEVILKÅR

1. Beregning av leien
Leietiden løper fra og med det tidspunkt som er inntatt på leiekontraktet og til avtalt leietid utløper eller utstyret er tilbakelevert til RTS Utleie adresse. Skal det kun belastes for et døgn må utstyret som leies bookes/tas i bruk fra eks kl. 08.00 til 08.00 Prisene er fastsatt etter normal arbeidsdag. Utstyr skal avmeldes per telefon 92565587 Ved driftsstans skal RTS Utleie kontaktes umiddelbart.

2. Avtalens gyldighet Leiekontrakten og leievilkårene trer i kraft da utstyret hentes og/eller tas i bruk av kunde eventuelt når utstyret levers på avtalt leveringsadresse.

3. Utlevering og tilbakelevering Utstyret hentes av leietaker på utleiers forretningsadresse, ved avtale kan utleier frakte utstyret til den adressen som leietaker ønsker å få det levert. Utkjøring faktureres etter utleiers prisliste for dette eller egen avtale. RTS Utleie stiller utstyret til leietakers disposisjon i rengjort og full driftsmessig stand. Dersom det leide utstyret avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette utleier som på sin side kan forta omlevering eller annen rettelse. Hvis en slik mangel ikke blir rettet, kan leietaker heve avtalen uten forvarsel. Leietaker er ansvarlig for at utstyret levers tilbake i full driftsklar stand. Mangler og skader, utover normal slitasje, vil bli utbedret for leietakers regning. Reservert, men ikke avhentet utstyr belastes leietaker 1 dags leie.

4. Leietakers driftsutgifter
 • Utgifter til strøm, drivstoff, etterfylling av motorolje, frostveske, destillert vann med mer.
 • Reprasjon av hjul/dekk, punkteringer og skade på strømtilførselskabel
 • Renhold av utstyr før tilbakelevering, og kostnader knyttet til forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold
 • Utbedring av skader utover normal slitasje

5. Tilsyn og bruk av utstyret Leietakeren har det fulle ansvaret for:
 • at utstyret betjenes av personell som har fått nødvendig opplæring, ferdighet og innsikt i utstyrets bruk.
 • at utstyret blir korrekt behandlet, slik at personskade på operatør eller tredjepart eller tingskade unngås.
 • at instruksjoner vedrørende utstyres bruk overholdes
 • at utstyrets angitte kapasiteter ikke overskrides
 • at utstyret sikres mot uvedkommende og ulovlig ikke godkjent bruk
 • at utstyret beskyttes mot unødige ytre påvirkninger.
  For å forebygge unødig driftsstans /reparasjoner, eller forebygge farlige situasjoner som at utstyret går i stykker, plikter leietaker å foreta daglig kontroll av utstyret, herunder å foreta etterfylling av olje, frostvæske, destillert batterivann etc. Forskrifter om inspeksjon, vedlikehold og væskekvaliteter kan angis skriftlig. Dersom det oppdages feil, eller utstyret ikke fungerer tilfredsstillende skal RTS Utleie kontaktes umiddelbart, slik at feilen kan rettes før følgeskader oppstår. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner på utstyret uten forhåndsgodkjenning fra utleier. Utleier har til enhver tid rett til å inspisere utstyret og skal være orientert om hvor utstyret befinner seg i hele leieperioden.

6. Fremleie Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter eller plikter etter denne kontrakt til andre, eller foreta noen rettslige disposisjoner.

7. Ansvar, forsikring og skader Ansvar: Leietaker har det fulle økonomiske ansvar for eventuelle person-, ting- eller følgeskader ved bruk av det leide utsyret. Utstyrsforsikring: Utstyret er kasko forsikret av RTS Utleie, dersom det ikke er inngått annen avtale med leietaker på kontraktens. Forsikringen, minus egenandel, dekker skader eller tap på/av utstyret ved:
 • Brann (inkl. eksplosjon, lynnedslag)
 • Tyveri og hærverk ved innbrudd fra avlåst område/bygning (simpelt tyveri er unntatt)
 • Skade på utstyret under transport fra utleier til brukersted og returtransport til denne.
 • Utstyrsforsikringen har følgende unntak:
 • Skade som skyldes uaktsomhet eller dårlig sikring.
 • Skade som skyldes bruk i strid med RTS Utleie brukerveiledning/opplæring og/eller retningslinjer angitt på/i utstyret.
 • Følgeskader som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, frostvæske, batterivann med mer.
 • Skader/tyveri: Ved skade på/av utstyr skal RTS Utleie umiddelbart underrettes. Leietaker plikter å begrense skadeomfang hvis mulig. Unnlater leietaker å melde skade/tyveri til utleier så snart leietaker er gjort kjent med saken, forbeholder utleier seg retten til å gjøre leietaker fullt ut erstatningsansvarlig for sitt økonomiske tap inklusive avsavn. Selvrisikodekning: Leietaker kan for egen regning tegne forsikring som fritar for egenandel ved skade/tyveri.
  Stillas og mindre utstyr som graveskuffer og vibratorplater dekkes ikke av tyveriforsikringen, evt tap dekkes av leietakeren

8. Betalingsbetingelser For kontokunder er betalingsbetingelsene netto 15 dager om ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes den til enhver tid gjeldene morarente per påbegynt måned. Leieperioder faktureres etterskuddsvis. Kontantkunder betaler ved tilbakelevering av utstyret dersom ikke annet er avtalt for eksempel via Vipps.

9. Oppsigelse Avtalt leieperiode kan leietaker avkorte etter følgende regler:
 • Maskiner og utstyr med 1 arbeidsdags forvarsel
 • Spesielt anskaffet utstyr til leietaker er uoppsigelig i den avtalte leieperioden
 • Hvis avtalt leieperiode med avtalt pris brytes av leietaker uten særskilt gyldig grunn forbeholder RTS Utleie seg retten til prisendring.

Leieobjekter som ikke blir tilbakelevert blir fakturert i sin helhet iht gjeldene ny pris hos leverandør av utstyret.

10. Ansvarbegrensning RTS Utleie innestår ikke for at det leide utstyret tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. RTS Utleie fraskriver seg etterhvert erstatningsansvar overfor leietaker i forbindelse med dette leieforhold, og kan således ikke gjøres ansvarlig for økonomisk tap eller godtgjørelse for fratatt bruksrett/arbeidstid, ting-, person-, og/eller følgeskader som bruk av utstyret måtte påføre leietaker eller tredjepart. RTS Utleie har rett til å annullere avtalen og kan ikke gjøres erstatningspliktig dersom levering blir forhindret av omstendigheter utenfor RTS Utleie kontroll (force majeure).